تاريخچه:

 

 

 

آيين نامه كميسيون برنامه هاي درسي و تربيتي اولين بار براساس راي پانصد و شصت و هفتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش در تاريخ 8/2/73 تحت عنوان ” آيين نامه كميسيون بررسي محتواي برنامه هاي درسي ” به تصويب رسيد، مطابق اين آيين نامه، به منظور اجراي مفاد بندهاي 3و5 از وظايف و اختيارات شوراي عالي آموزش و پرورش (موضوع ماده 6 لايحه قانوني راجع به تشكيل اين شورا) مبني بر “بررسي و تصويب برنامه هاي درسي و تربيتي كليه موسسات آموزشي كشور كه در حوزه وزارت آموزش و پرورش قرار دارند” و ” تاييد انطباق مطالب كتابهاي درسي با برنامه هاي مصوب شورا” وبه استناد ماده 14 همان قانون، كميسيون مذكور تشكيل شد. عنوان كميسيون در اسفند ماه 1376 به “كميسيون برنامه هاي درسي”  تغيير نام پيدا كرد. در ششصد و هفتاد و يكمين جلسه شوراي عالي تاريخ 25/11/1380، پس از ادغام كميسيون هاي “برنامه هاي پرورشي و فرهنگي” و “برنامه هاي درسي” اين كميسيون تحت عنوان “كميسيون برنامه هاي درسي و تربيتي ” به تصويب رسيد. مطابق راي ششصد و هشتاد و پنجمين جلسه شوراي عالي تاريخ 23/2/1382 شرح وظايف و تركيب اعضاء كميسيون برنامه هاي درسي و تربيتي به شرح زير مي باشد:

 

 

الف- شرح وظايف:

 

 

 

 1. بررسي مباني و اصول حاكم برنامه هاي درسي دوره هاي تحصيلي و مراكز اموزشي

 

 1. بررسي سند برنامه درسي ملي

 

 1. بررسي راهنماي برنامه درسي دوره ها و پايه هاي تحصيلي (شامل اهداف، روش هاي ياددهي-يادگيري، شيوه هاي ارزشيابي از آموخته هاي دانش آموزان و صلاحيت هاي حرفه اي معلمان)

 

 1. بررسي جدول مواد درسي دوره ها و پايه هاي تحصيلي (شامل عنوان، ساعات هفتگي و نوع درس: عملي، نظري، انتخابي، اجباري و …)

 

 1. بررسي مدت (ساعات تدريس) و برنامه هاي درسي دوره هاي سواد آموزي و پيش دبستاني

 

 1. بررسي مباني و اصول حاكم بر نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

 

 1. بررسي و تاييد انطباق محتواي مواد آموزشي و راهنماي برنامه درسي مصوب شورا

 

 1. بررسي موضوع هايي كه از طرف شوراي عالي آموزش و پرورش يا دبير كل شوراي عالي معين مي شود.

 

 

 

ب- تركيب اعضا:

 

 

 

 1. يك نفر از اعضاي شوراي عالي به انتخاب شورا

 

 1. دبيركل شوراي عالي و در غياب وي معاون دبيركل

 

 1. مديرگروه برنامه هاي درسي و تربيتي در دبيرخانه شوراي عالي (به عنوان دبير كميسيون)

 

 1. دو نفر صاحب نظر به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش و موافقت شوراي عالي

 

 1. مدير كل دفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درسي

 

 1. مدير كل دفتر برنامه ريزي و تاليف آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش

 

 1. معاون آموزش و پرورش نظري و مهارتي يا يكي از مشاوران يا مديران كل حوزه وي به عنوان نماينده ثابت

 

 1. معاون برنامه ريزي و منابع انساني يا يكي از مشاوران يا مديران كل حوزه وي به عنوان نماينده ثابت

 

 1. نماينده وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا يكي از مشاوران يا مديران كل حوزه وي به عنوان نماينده ثابت

 

 1. سه نفر از مديران و معلمان مجرب در رشته هاي علوم پايه، علوم انساني، و فني مهندسي به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش و موافقت شوراي عالي

 

 1. نماينده پژوهشكده تعليم و تربيت

 

 1. نماينده وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي يا يكي از مشاوران يا مديران كل حوزه وي به عنوان نماينده ثابت

 

 1. نماينده وزير جهاد كشاورزي يا يكي از مشاوران يا مديران كل حوزه وي به عنوان نماينده ثابت

 

تبصره 1- يك نفر از گروه هاي آموزشي ذي ربط با دعوت دبيركل شوراي عالي و داشتن حق راي عندالزوم در جلسات كميسيون شركت خواهد كرد.

 

تبصره 2- درمورد موضوع هايي كه به ساير معاونت ها و سازمانها مربوط مي شود، معاون وزير و يا رييس سازمان با داشتن حق راي در جلسات كميسيون شركت خواهد كرد.

 

تعیین خط مشی ها و عوامل اثرگذار در ارزشیابی درونی گروه های آموزشی: رویکردی براساس پویایی سیستم

 

ارچوب پژوهش حاضر براساس کاربرد روش شناسی پویایی سیستم در ارزشیابی درونی شکل گرفته است. هدف از این پژوهش پیشنهاد مدلی به منظور بررسی و تعیین خط مشی ها و عوامل اثرگذار در کیفیت گروه های آموزشی با استفاده از روش شناسی پویایی سیستم ها بوده است. براین اساس، ابتدا عواملی چون عضو هیات علمی، دانشجو، دانش آموخته، پذیرفته شده، پژوهش، تدریس، دوره های تحصیلی، بودجه، امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی و امکانات و تجهیزات رفاهی به عنوان مولفه های اثرگذار بر کیفیت گروه از مطالعات نظری، پژوهش های قبلی و تحلیل عناصر یک گروه آموزشی استخراج و سپس، براساس متغیرهای اثرگذار در هر عامل و روابط بین آنها مدلی کلی برای شبیه سازی رفتار گروه آموزشی طراحی شد. مدل طراحی شده پس از تعیین اعتبار رفتاری و ساختاری با داده های یک گروه مفروض مورد آزمایش قرار گرفت. با اجرای مدل در یک دوره چهارساله و با توجه مقادیر اولیه متغیرها و روابط میان آنها در گروه مفروض مشاهده شد که گروه روندی توسعه ای را در پیش گرفته است. با استفاده از این مدل می توان علاوه بر بررسی نتایج و پیامدهای حاصل از اعمال خط مشی های پیشنهادی تصمیم گیران، میزان تاثیر متغیرها را در کیفیت گروه مطالعه کرد. در نتیجه، مدیران و تصمیم گیران می توانند از مدل پیشنهادی مانند آزمایشگاهی برای بررسی و آزمون سیاست ها و خط مشی های خود استفاده کنند.