با عنايت به اصول بنيادين انقلاب اسلامي وآرمان هاي بنيانگذار كبیر جمهوري اسلامي ايران كه در قانون اساسي كشور انعكاس يافته وهمچنين با عنايت به منويات مقام معظم رهبري ،قانون اهداف  ووظايف وزارت آموزش وپرورش وبا در نظر گرفتن مفاد سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي وسياست هاي كلان دولت جمهوري اسلامي وبه منظور تقويت وارتقاء جايگاه و حضور فعال نظام جمهوري اسلامي ايران در عرصه هاي منطقه اي و بين المللي ، اهداف وخط مشي هاي وزارت آموزش وپرورش در مبادلات منطقه اي و بين المللي به شرح زير اعلام مي گردد.

 

اهداف :

1- گسترش وتعميق ارتباطات ، همكاري هاو مبادلات منطقه اي و بين المللي در حوزه     ماموريت هاي وزارت آموزش وپرورش .

2- شناساندن مباني،راهبردها ، برنامه ها ودستاوردهاي نظام تعليم وتربيت جمهوري اسلامي ايران .

3- حضور فعال وبهره گيري از ظرفيت ها ،تجربه ها وهمكاري هاي مناسب بين المللي درراستاي كسب جايگاه  اول علمي – آموزشي منطقه.

4 – مشاركت درپاسداري وگسترش فرهنگ ،زبان وادب فارسي در خارج كشور.

5- پاسداري از حق تعليم وتربيت كودكان جهان در دسترسي برابر به فرصتهاي آموزشي بويژه در مورد دختران وكودكان روستايي

 

6- توسعه بازار كار آموزشي و فرهنگي در خارج از كشور

7- فراهم نمودن زمينه تعليم و تربيت مناسب فرزندان ايرانيان خارج از كشور باتاكيد بر صيانت فرهنگي آنان

8- همكاري با سازمانهاي علمي ، آموزشي و فرهنگي منطقه اي وبين المللي (نظير آيسسكو و يونسكو ) در راستاي اهداف اسلام ومسلمانان

9- توسعه وتقويت فعاليت هاي كميسيون ملي آيسسكو در جمهوري اسلامي ايران وگسترش         زمينه هاي همكاري با سازمان آيسسكو و كشورهاي عضو

خط مشي ها:

1- برقراري ارتباط با نظام هاي آموزشي دنيا در چارچوب اصول پذيرفته شده.

2- اولويت دادن به كشورهاي همسايه و مسلمان در انعقاد موافقت نامه ها،برنامه هاي مبادلات وتنظيم يادداشت تفاهم علمي ، آموزشي وتربيتي.

3- برقراري ارتباط و همكاري با كشورها،مجامع وسازمان هاي علمي،آموزشي منطقه اي و   بين المللي اي(دولتي و غير دولتي ) درزمينه اجراي طرح ها، پروژه ها وتحقيقات منطقه اي و  بين المللي .

4- معرفي نظام آموزش وپرورش جمهوري اسلامي  ايران و دستاوردهاي آن به كشورهاونهادهاي ذيصلاح بين المللي

5- تشويق ،ظرفيت سازي ،حمايت وايجادتسهيلات لازم جهت حضور فعال نمايندگان وزارت آموزش وپرورش وصاحبان انديشه وآثار علمي،آموزشي وتربيتي در مجامع علمي ،آموزشي و فرهنگي بين المللي.

 

6- تسهيل شرايط استفاده از نتايج تحقيقات آموزشي منا سب بين المللي در كيفيت بخشي به امور آموزش و پرورش.

 

7- اشاعه طرح ها وبرنامه هاي آموزشي – تربيتي و پژوهشي موفق به ساير كشورها ، مجامع وسازمان هاي بين المللي.

 

8- فعاليت مؤثر در تهيه واجراي طرح ها وبرنامه هاي نوين براي ارائه به سازمان هاي آموزشي    بين المللي.

 

9- مشاركت و همكاري با نهادهاي ذيربط براي اشاعه زبان وادبيات فارسي وارائه تصوير درست از فرهنگ وتمدن ايراني – اسلامي به كشورها.

 

10- ارتباط سازنده وموثر با مدارس و مراكز آموزشي خارجي  مستقر در كشور و نظارت برعملكرد آنان.

 

11- ارائه خدمات آموزشي و تربيتي به دانش آموزان خارجي پناهنده به كشور در چارچوب مقررات وتوافقات مراجع ذيربط.

 

12- مبادله دانش ،خدمات وكمك هاي مديريتي، آموزشي وپرورشي و فناوري با كشورهاو      سازمان هاي منطقه اي وبين المللي.

 

13- فراهم كردن زمينه هاي مناسب جهت توسعه كمي وكيفي مدارس ايراني خارج كشور.

 

14- توسعه  و تقويت فعاليت هاي كمي وكيفي مدارس بين المللي وتطبيقي وابسته به وزارت آموزش وپرورش

 

15- ايجاد زمينه لازم براي حضور موسسات،شركت ها وسازمان هاي دولتي وغير دولتي آموزشي داخلي در تدوين و اجراي طرحهاي آموزشي در ساير كشورها با هماهنگي مراجع ذيربط.

 

16- زمينه سازي و حمايت از فعاليت  مدارس غير دولتي در خارج كشور توسط ايرانيان در چارچوب اهداف و ضوابط مربوطه.

 

17- كمك به استيفاي حقوق آموزشي كودكان جهان وانعكاس نتايج آن به مجامع بين المللي.